1. Základné ustanovenia

Predávajúci: RUCOM, s.r.o., A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin, IČO: 51 286 122, zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 69322/L.
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3. Objednanie tovaru

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.PCdiely.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Kupujúci si môže tovar objednať po registrácii cez internetový obchod www.PCdiely.sk, prípadne cez e-mail pcdiely@pcdiely.sk alebo telefonicky na čísle 0914 259 932. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť objednávku. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

a) Ceny tovaru zobrazené v e-shope sú konečné. Vlastníkom tovaru sa stáva kupujúci v okamihu úplného splatenia celkovej sumy objednávky.
b) Zákazník môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:
– platba na dobierku
– platba na bankový účet
– platba kartou
– platba online platobnými tlačidlami

5. Dodacie podmienky

Tovar sa snažíme posielať v čo najkratšom možnom čase. Zvyčajná doba dodania je 1-2 pracovné dni pre zásielky zo Slovenka a 3-5 pracovných dní pre zásielky z krajín Európskej Únie.

6. Zodpovednosť za nedostatky, reklamácia, záruka

a) Zodpovednosť za nedostatky
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

b) Reklamácia a odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený tovar a list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu do 15 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

c) Záruka
Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) sú platné od 01.06.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.